Kur’an-ı Kerim Sûreleri PDF Sûre Sûre PDF İndir

Kur’an-ı Kerim sûrelerini PDF dosyası olarak indirerek, internet bağlantısı olmaksızın okuyabilirsiniz.

1. Fâtiha 39. Zümer 77. Mürselât
2. Bakara 40. Mü`min 78. Nebe
3. Âl-i İmrân 41. Fussilet 79. Naziât
4. Nisâ 42. Şûrâ 80. Abese
5. Mâide 43. Zuhruf 81. Tekvîr
6. En`âm 44. Duhân 82. İnfitâr
7. A`râf 45. Câsiye 83. Mutaffifîn
8. Enfâl 46. Ahkâf 84. İnşikâk
9. Tevbe 47. Muhammed 85. Burûc
10 Yûnus 48. Fetih 86. Târık
11. Hûd 49. Hucurât 87. A`lâ
12. Yûsuf 50. Kâf 88. Gâşiye
13. Ra`d 51. Zâriyât 89. Fecr
14. İbrâhîm 52. Tûr 90. Beled
15. Hicr 53. Necm 91. Şems
16. Nahl 54. Kamer 92. Leyl
17. İsrâ 55. Rahmân 93. Duhâ
18. Kehf 56. Vâkıa 94. İnşirâh
19. Meryem 57 Hadîd 95. Tîn
20. Tâhâ 58. Mücâdele 96. Alak
21. Enbiyâ 59. Haşr 97. Kadir
22. Hac 60. Mümtehine 98. Beyyine
23. Mü`minûn 61. Saff 99. Zilzâl
24. Nûr 62. Cuma 100. Âdiyât
25. Furkân 63. Münâfikûn 101. Kâria
26. Şuarâ 64. Tegâbün 102. Tekâsür
27. Neml 65. Talâk 103. Asr
28. Kasas 66. Tahrîm 104. Hümeze
29. Ankebût 67. Mülk 105. Fîl
30. Rûm 68. Kalem 106. Kureyş
31. Lokmân 69. Hâkka 107. Maûn
32. Secde 70. Meâric 108. Kevser
33. Ahzab 71. Nûh 109. Kâfirûn
34. Sebe` 72. Cin 110. Nasr
35. Fâtır 73. Müzzemmil 111. Tebbet
36. Yâsîn 74. Müddessir 112. İhlâs
37. Sâffât 75. Kıyâme 113. Felak
38. Sâd 76. İnsân 114. Nâs

Bazı sûrelerin başında bulunan “Elif! Lâm! Mîm!” gibi hece harfleri birbirine eklenmeden okundukları için “Hurûf-u mukatta’a” ismini almıştır. Bu harfler, gerçek manalarını sadece Allâh-u Te’âlâ’nın bildiği müteşâbih âyetlerdendir. Bunlar; Kur’ân-ı Kerîm’in özünü ve özetini teşkil eden birtakım sırlar ve şifrelerdir. Allâh-u Te’âlâ’nın isimleri, Kur’ân-ı Kerîm’in isimleri, başlarında bulundukları sûrelerin isimleri ve Allâh-u Te’âlâ’nın kasemleri oldukları hususunda birtakım rivayetler mevcuttur. Bizim bunlara karşı vazifelerimiz şunlardır:
a) Okundukları şekliyle zâhirlerine inanmak
b) Allâh-u Te’âlâ’nın kendilerinden murad ettiği manayı yine Allâh-u Te’âlâ’ya havâle etmek
c) Âl-i İmrân Sûresi’nin 7 ve 8. âyet-i kerîmelerinin beyanı vechile; kalbinde bâtıla meyil bulunan kimselerin yaptığı gibi, kesin mana vermeye yeltenmemek
d) Kalplerimiz`’âlâ’dan niyâz etmektir. Geniş malûmât için bakınız!
(Rûhu’l-Furkan: 1/117-123; 3/330-355)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.